Algemene voorwaarden – Wijn Anatolia B.V.

1 TOEPASSINGSGEBIED

Onze onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die Wine Anatolia B.V. sluit met klanten op basis van bestellingen via onze online winkel op wineanatolia.com

“Klanten” zijn zowel consumenten als ondernemers, waarbij een consument elke natuurlijke persoon is die een juridische transactie sluit voor doeleinden die overwegend niet commercieel zijn, noch hun onafhankelijke professionele activiteit. Een ondernemer is daarentegen elke natuurlijke of rechtspersoon of een wettelijk partnerschap die bij het aangaan van een rechtshandeling zijn zelfstandige beroeps- of handelsactiviteit uitoefent.

De aanbiedingen van Wine Anatolia B.V. die alcohol bevatten, zijn uitsluitend gericht op klanten die bevoegd zijn om deze goederen af ​​te nemen volgens het betreffende land van levering en de daar geldende jeugdbeschermingsvoorschriften.

2 TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

(1) De in onze onlineshop gepresenteerde goederenaanbiedingen zijn vrijblijvend en geen aanbiedingen in juridische zin. Door op de knop “Toevoegen aan winkelwagen” te klikken, kan de klant de betreffende goederen in de virtuele winkelwagen plaatsen. Dit proces is niet bindend en vormt geen contractaanbod. Voordat een bestelling wordt geplaatst, wordt de inhoud van de bestelling, inclusief de klantgegevens, samengevat op een overzichtspagina. De klant kan daar alle bestelgegevens corrigeren met behulp van de voorziene wijzigingsvelden. Door op de knop “Koop nu” te klikken, doet de klant een bindend aanbod om een ​​koopovereenkomst te sluiten. Na het plaatsen van de bestelling ontvangt de klant een automatisch gegenereerde e-mail van ons die bevestigt dat we de bestelling hebben ontvangen en de details ervan geeft (bevestiging van ontvangst).

(2) De klant kan deze algemene voorwaarden op elk moment opslaan of afdrukken door de knop “Opslaan” of “Afdrukken” in de browsersoftware te bevestigen. De klant kan de inhoud van zijn bestelling direct na het plaatsen van zijn bestelling opslaan en/of uitprinten. Bovendien zullen wij de klant de contractuele bepalingen, inclusief deze algemene voorwaarden, bezorgen uiterlijk na het plaatsen van zijn bestelling bij de levering van de goederen in tekstvorm.

(3) De klant verzekert dat alle informatie die hij verstrekt bij het bestellen of registreren in de online winkel (bijv. naam, adres, e-mailadres, bankgegevens, enz.) waarheidsgetrouw is. Wijzigingen dienen onverwijld aan ons te worden doorgegeven.

(4) De contracttaal is uitsluitend Nederlands, Engels, Duits & Turks.

(5) Wij leveren onze goederen, die rechtstreeks vanuit onze winkel zijn besteld, alleen aan ontvangers binnen Nederland.

3 PRIJZEN, VERZENDKOSTEN

(1) De in onze online shop vermelde prijzen zijn inclusief wettelijke omzetbelasting.

(2) Verzending naar een adres binnen Nederland geschiedt tot een waarde van 79,99 euro op kosten van de klant. Een overzicht van de verzendmogelijkheden en de daardoor veroorzaakte verzendkosten vindt u onder de link Verzenden. De verzendkosten worden ook aan de klant getoond op de overzichtspagina voordat de bestelling wordt geplaatst.

4 BETALING

(1) Betaling geschiedt over het algemeen per creditcard, directe overschrijving of vooruitbetaling per bankoverschrijving, naar keuze van de klant. Betalen op rekening is mogelijk op individuele afspraak.

(2) De klant heeft alleen recht op verrekening met vorderingen die door ons onbetwist zijn of die rechtsgeldig tegen ons zijn vastgesteld. De klant is alleen bevoegd om een ​​retentierecht uit te oefenen als zijn tegenvordering gebaseerd is op dezelfde contractuele relatie.

(3) Alle extra kosten als gevolg van transport, douanekosten, landspecifieke belastingen zoals accijnzen zijn voor rekening van de klant.

5 LEVERING

Als een besteld artikel niet kan worden geleverd omdat we buiten onze schuld niet door onze leverancier worden geleverd, ondanks zijn contractuele verplichting, hebben we het recht om ons terug te trekken uit het contract. In dit geval zullen wij de klant onmiddellijk informeren dat de bestelde goederen niet beschikbaar zijn en eventuele reeds gedane betalingen terugbetalen.

6 HERROEPINGSRECHT

– Herroepingsrecht –

Herroepingsrecht

U heeft het recht deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft of heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons per e-mail op de hoogte stellen: [email protected] door middel van een duidelijke verklaring van uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt gebruik maken van onderstaande voorbeeldopzegbrief, maar dit is niet verplicht. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de mededeling dat u uw herroepingsrecht uitoefent, verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de intrekking

Als u dit contract herroept, hebben wij u alle betalingen gegeven die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een ander type levering dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden. ), onmiddellijk terug te betalen en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop we de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; Voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. We kunnen terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggestuurd, indien dit eerder is. U heeft de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contract

De deadline wordt gehaald als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. Wij dragen de kosten van het terugzenden van de goederen. U hoeft alleen te betalen voor waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet nodig is om de aard, eigenschappen en functionaliteit van de goederen te controleren.

– Einde herroeping –

7 RESERVERING VAN TITEL

(1) De geleverde goederen blijven ons eigendom totdat ze volledig zijn betaald.

(2) Toegang van derden tot de voorbehouden goederen moet door de klant onmiddellijk na het bekend worden aan ons worden gemeld.

8 DEFECT RECHTEN

(1) Alle vorderingen wegens gebreken verjaren 2 jaar na levering.

9 AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE

Voor onze aansprakelijkheid voor schade gelden de volgende uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid, ongeacht de overige wettelijke aanspraakvereisten.

(1) Wij zijn aansprakelijk indien wij ons schuldig maken aan opzet of grove schuld. Wij zijn alleen aansprakelijk voor eenvoudige nalatigheid in het geval van een schending van een verplichting, waarvan de nakoming in de eerste plaats een goede uitvoering van het contract mogelijk maakt en de naleving waarop de contractpartner regelmatig kan vertrouwen (zogenaamde kardinale verplichting). Bovendien is aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ongeacht de grond voor de claim, inclusief aansprakelijkheid voor nalatigheid bij het sluiten van de overeenkomst, uitgesloten.

(2) Voor zover wij overeenkomstig lid 1 aansprakelijk zijn voor eenvoudige nalatigheid, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de schade die wij op grond van de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekende omstandigheden normaal hadden moeten verwachten.

(3) Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheid en beperkingen gelden niet indien wij een garantie hebben aanvaard voor de kwaliteit van de goederen, noch voor schade die op grond van de Wet productaansprakelijkheid moet worden vergoed, noch voor schade aan leven, lichaam of gezondheid, noch voor juridische claims.

(4) De bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheid en beperkingen gelden ook ten gunste van onze werknemers, plaatsvervangende agenten en andere derden die we gebruiken om het contract uit te voeren.

10 GEGEVENSBESCHERMING

(1) We verzamelen en bewaren de gegevens van de klant die nodig zijn voor zakelijke transacties. Bij de verwerking van de persoonsgegevens van de klant nemen wij de wettelijke bepalingen in acht. Meer details vindt u in de verklaring inzake gegevensbescherming die beschikbaar is in ons online aanbod.

(2) Op verzoek ontvangt de klant te allen tijde informatie over de over hem opgeslagen gegevens.

(3) Webanalyses met Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc., Mountain View, Californië, VS (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de website-exploitant en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google kan deze informatie ook aan derden overdragen, als dit wettelijk verplicht is of als derden deze gegevens namens Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres in verband brengen met andere gegevens van Google. U kunt de installatie van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door deze website te gebruiken, verklaart u dat u instemt met de verwerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de hierboven beschreven manier en voor het hierboven uiteengezette doel. U kunt de installatie van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door deze website te gebruiken, verklaart u dat u instemt met de verwerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de hierboven beschreven manier en voor het hierboven uiteengezette doel. U kunt de installatie van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door deze website te gebruiken, verklaart u dat u instemt met de verwerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de hierboven beschreven manier en voor het hierboven uiteengezette doel.

Meer informatie over het privacybeleid van Google vindt u hier: https://policies.google.com/privacy

11 TOEPASSELIJK RECHT

Op de voorwaarden en alle rechtsverhoudingen tussen ons en onze contractpartners is Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van het VN-koopverdrag (CISG).

12 SLOTBEPALINGEN

(1) Dit contract bevat alle afspraken die tussen partijen zijn gemaakt over het onderwerp van het contract. Mondelinge zekerheidsovereenkomsten bestaan ​​niet.

(2) Indien afzonderlijke bepalingen van dit contract niet effectief of niet-afdwingbaar zijn, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.

13 AANBIEDERIDENTIFICATIE, LADINGSADRES

Ons adres voor klachten en andere intentieverklaringen alsmede ons dagvaardingsadres is:

Wijn Anatolia B.V.

Poortland 66, 1046BD Amsterdam / Nederland

Kvk: 83216669

14 ONLINE CONSUMENTENGESCHILLEN OPLOSSING

Verordening (EU) nr. 524/2013 betreffende de online beslechting van consumentengeschillen (kortweg ODR-regelgeving) is sinds 9 januari 2016 van kracht. wordt mogelijk gemaakt:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/